Par projektu

BioRegions veicina jaunu bioenerģijas reģionu attīstību visā Eiropā, mācoties no pieredzes bagātākiem reģioniem.

Tas tiks sasniegts ar sekojošām aktivitātēm:

  1. veiksmes faktoru identificēšana “labas prakses” reģionos;
  2. tīkla veidošanas aktivitātes mērķa reģionos;
  3. rīcības plānu izveide piecu jaunu bioenerģijas reģionu radīšanai;
  4. rīcības plānu ieviešanas atbalsts mērķa reģionos;
  5. citu reģionu iedrošināšana atkārtot projekta aktivitātes un šo aktivitāšu atbalsts.

jaunākais dokuments

Bioregions E-leaflet

Bioregions E-leaflet

Jaunākais Notikumi rss

Katram mērķa reģionam ir jāapstiprina Reģionālais rīcības plāns. Tas tiks sagatavots projekta ietvaros, iesaistot visas katra attiecīgā reģiona ieinteresētās puses. Rīcības plāns saturēs laika grafiku ar atskaites punktiem. Reģionālais rīcības plāns palīdzēs reģioniem stiprināt to bioenerģijas struktūras, lai vismaz viena trešdaļa no reģionālās energoapgādes (izņemot transportu) nāktu no reģionā pieejamiem un ilgtspējīgiem biomasas avotiem.

  1. Tiks īstenoti pirmie plāna soļi, nodrošinot projektu (vismaz 2MW apmērā) ieviešanas uzsākšanu līdz BioRegions projekta beigām.
  2. Pieciem (5) īpašiem projektiem tiks analizētas finansēšanas iespējas un sniegts atbalsts, lai nodrošinātu pilnu finansējuma saņemšanu.
  3. Pēc projekta beigām būs skaidrs plāns, politiskais atbalsts un iesaistīto vietējo dalībnieku kritiskā masa, kas nodrošinās projekta aktivitāšu turpināšanos.
  4. ELARD tīkla izmantošana, kam ir piekļuve vairāk nekā 600 reģioniem Eiropā. Visi šie dalībnieki un reģioni tiks iedrošināti ieviest līdzīgas aktivitātes attiecīgajos reģionos, un, kur vien iespējams, šīm aktivitātēm tiks sniegts atbalsts.
Intelligent Energy Europe Logo

BioRegions projektu atbalsta EK programma Inteliģenta Enerģija Eiropai