За проекта

Проектът "БиоРегиони" ще допринесе за създаването на нови биоенергийни региони в Европа, като споделя постигнатото от най-развитите региони.

Това ще бъде постигнато като се:

  1. Идентифицират факторите за успех в регионите с "добри практики"
  2. Извършат дейности за създаване на мрежи в целевите региони
  3. Дефинират Планове за действие за създаване на пет нови биоенергийни региона
  4. Подкрепя реализирането на Плановете за действие в целевите региони
  5. Окуражават и подкрепят други региони да повторят дейностите по проекта

Най-новият документ

Bulgarian Bioregions E-leaflet

Bulgarian Bioregions E-leaflet

Всеки регион формално ще приеме План за действие с график на дейностите във времето и основните стъпки за достигане на целта за удовлетворяване на 1/3 от енергийните нужди чрез биоенергийни източници.

  1. Първите стъпки от плана ще бъдат реализирани под формата на най-малко два (2) МВт инсталирана мощност до края на проекта "БиоРегиони"
  2. Пет специфични проекта (5) ще получат възможност за анализ на опциите си за финансиране и ще получат подкрепа за цялостно финансиране
  3. След края на проекта ще има ясен план, политическа подкрепа и критична маса заинтересовани лица, които ще осигурят продължаването на дейностите от проекта
  4. Ще се използва мрежата ELARD за достъп до повече от 600 региона в Европа. Тези лица и региони ще бъдат окуражени и, където е възможно, подкрепени да реализират подобни дейности в своите регион (и)
Intelligent Energy Europe Logo

BioRegions се подкрепя от ЕК по програма Интелигентна енергия - Европа