Trièves Francie

Oblast Trièves se rozkládá na jihu Grenoblu (530 000 obyvatel) na ploše 650 km² a je tvořena 29 městy a obcemi, které se seskupily do 3 městských společenství (Clelles, Mens a Monestier de Clermont). Tato 3 městská společenství vytvořila sdružení pro územní plánování „Syndicat d’aménagement du Trièves“ neboli SAT. Navíc 12 obcí na jihozápadě této oblasti leží v regionálním národním parku Vercors.

Ze zeměpisného hlediska je oblast Trièves obklopena přirozenými hranicemi, které tvoří: městská aglomerace Grenoble ležící na sever od Vercorského pohoří, na západ od Dévoluyského pohoří, na jih Dracského pohoří a na východ od zemědělské oblasti:

 • zemědělství představuje jednu z nejdůležitějších a nejrozšířenějších činností v regionu (29 % celkové hospodářské činnosti), přičemž 20 % zemědělců se věnuje organickému zemědělství.

 • druhá nejrozšířenější činnost je využívání lesa (rozvoj odvětví zpracování dřeva pro výrobu energie a odvětví sušení dřeva).

 • cestovní ruch: 2 hlavní turistická střediska: jezero Monteynard a lyžařské středisko Gresse-en-Vercors.

Region je zapojen do evropského projektu (FEDER), který podporuje ekologický cestovní ruch a zvláštní potřeby cestovního ruchu.

540 podniků a obchodů, 981 pracovních míst. Míra nezaměstnanosti: 7,9 % na konci roku 2008 (francouzské národní údaje: 9,6 %). Vývoj zaměstnanosti za posledních 10 let: nárůst o 59 %, což představuje 363 pracovních míst; počet obyvatel v produktivním věku: 4 200. Zemědělství: 336 pracovníků a spolupracovníků v zemědělství, 187 zemědělců z povolání.

13 % obyvatelstva (1 043 osob) jsou příslušníky rodinných zemědělských podniků.

Od roku 2003 se do oblasti Trièves, která je považována za přitažlivý, udržitelný a z hlediska produkce kvalitní region, přistěhovalo 23 mladých zemědělců.

Roční produkce mléka tvoří přibližně 13 milionů litrů.

Les

Lesy v oblasti Trièves pokrývají přibližně 26 833 ha.

Lesy se dělí na státní (14 560 ha) a soukromé (12 273 ha). Státní lesy spravuje ONF (Národní lesní úřad) a představují pro obce i pro stát významný zdroj příjmů. Soukromé lesy jsou rozlehlejší a rovněž méně efketivní. Jsou mnohem více roztříštěné a méně využívané.

Lesy v oblasti Trièves jsou většinou borovicové. Nejčastěji zastoupeným druhem je borovice lesní (Pinus sylvestris). Ve výšce nad 800 metrů na jižních svazích jsou borovice nahrazovány jedlemi.

V jižní části území zabírá jedlový porost přibližně 4 500 hektarů. Lesní hospodaření napomohlo rozvoji jedlového lesa, pěstování borovice černé (Pinus nigra) a vytvoření lesní infrastruktury.

Toto hospodaření se však bohužel rovněž setkává s problémy, jako například

 • rozdělení soukromého lesa

 • značný počet vlastníků lesa

 • nedostatek dopravních spojení přizpůsobených modernímu způsobu využívání lesa

 • nízkonákladové komerční využití

 • nedostatečná obnova lesa.

Na základě těchto skutečností se oblast Trièves v roce 2005 rozhodla založit Lesní organizaci s cílem vytvořit a strukturovat odvětví lesního a dřevařského hospodářství.

Mezi nedůležitější počiny za 5 let existence patří vytvoření energetického odvětví dřeva díky postavení střediska pro zpravování dřevní štěpky a 3 obecních tepelných kotelen pro dálkové vytápění využívajících dřevo.

Mezi obnovitelnými zdroji energie nabízí energie získaná ze dřeva velmi lákavé vyhlídky z hlediska místních společenství a místního rozvoje.

Proto sehrává odvětví dřevařství a zejména odvětví energie získávané ze dřeva významnou úlohu z hlediska

 • místního rozvoje (využívání místních zdrojů);

 • místního hospodářství (tvorba nových pracovních míst, zachování činností souvisejících s využíváním lesa);

 • životního prostředí (obnova krajiny, omezení a stabilizace sesouvání půdy, péče o živé ploty).

Energie

Odhadovaná spotřeba elektřiny v oblasti Trièves činí přibližně 9 500*30,23 = 287 GWh/rok.

 • Od šedesátých let dvacátého století fungují na řece Drac 3 velké vodní elektrárny (výška > 20m).

V regionu je rovněž řada soukromých a obecních vodních mikroelektráren.

 • V regionu je 5 obecních tepelných kotlů na dřevo, které vyrábí přibližně 3,5 MG energie.

SAT se navíc podílí na řadě programů udržitelného rozvoje souvisejících s účinným hospodařením s energií, jako např.:

 • Agenda 21

 • program zlepšení biostavebnictví

 • základní služby energetického poradenství („info-energy“)

 • projekty slunečních elektráren.

Navíc regionální projekty na využívání dřeva budou stále více nabývat na významu a očekáváme, že v tomto ohledu bude docházet k výměně zkušeností s ostatními partnery v rámci projektu BioRegions s cílem zlepšit znalosti a optimalizovat výrobu a distribuci bioenergie.

Rozvoj dalších způsobů využití biomasy k výrobě obnovitelné energie

Vzhledem k významné úloze zemědělství v našem regionu je samozřejmé, že toto odvětví se v budoucnu musí stát součástí energetických a ekologických projektů.

V současnosti se v Trièves nabízí možnost výstavby malých elektráren na bioplyn v zemědělských podnicích.

O podobných projektech se uvažuje už řadu let, doposud však nedošlo k jejich realizaci. SAT má proto zvláštní motivaci spolupracovat v budoucnu v této oblasti se všemi partnery projektu BioRegions.