Slavičín a Brumov-Bylnice Česká republika

Cílový region leží v jihovýchodní části Zlínského kraje (východní část České republiky). Východní a jižní hranice zvoleného regionu tvoří hranice mezi ČR a Slovenskou republikou. Cílový region je tvořen dvěma městskými oblastmi Brumovsko (Brumov–Bylnice) a Slavičínsko se dvěma městy a jedenácti vesnicemi. Na rozloze 206,5 km2 žije přibližně 21 000 obyvatel. Nejhustěji osídlenými místy a přirozenými středisky zvolené oblasti jsou města Slavičín (6 900 obyvatel) a Brumov-Bylnice (5 900 obyvatel). Většina obyvatel žije v údolí dvou malých řek Vláry a Brumovky. Dominantami cílového regionu jsou Bílé Karpaty s vrcholy Javorník (782 m) a Průklesy (835 m). Do Slavičínska spadají města Slavičín, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov a Šanov. Brumovsko zahrnuje města Brumov – Bylnice, Jestřabí, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Rokytnice a Štítná nad Vláří-Popov. Lesy, které pokrývají polovinu území regionu, obklopují osídlené oblasti, takže dřevo nebude třeba dopravovat na velké vzdálenosti. Zemědělskou půdu tvoří z větší části pastviny či sady, které jsou potenciálním zdrojem odpadní biomasy. Významným potenciálním partnerem tohoto projektu je dřevozpracující průmysl. Místní hospodářství je dobře rozdělené a každé z odvětví (zemědělství, průmysl, stavebnictví, doprava a veřejný sektor) představuje více než 24 % místní hospodářské aktivity.

Z energetického hlediska představují nejdůležitější činitele domácnosti (zejména vytápění), které tvoří 56 % celkové spotřeby energie, terciární sféra (vytápění veřejných budov) s 30 % a průmysl s 9 %. Podle údajů Územní energetické koncepce Zlínského kraje (2001) pochází největší podíl spotřebované energie ze zemního plynu (42 %), z elektřiny (37 %) a pevných paliv (21 %). Pevnými palivy se rozumí směs fosilních paliv a dřeva. Podíl biomasy povzbudivě stoupá, i když účinný profesionální trh s biomasou nebyl doposud vytvořen. V cílovém regionu nestojí žádná velká elektrárna a většina elektřiny se dováží z ostatních částí České republiky. Elektřina se vyrábí z drobných zdrojů obnovitelné energie (vodní elektrárny, fotovoltaické) nebo v kogeneračních jednotkách ze zemního plynu, přičemž teplo je odváděno do systému dálkového vytápění ve Slavičíně. Tab. 1: Roční spotřeba cílového regionu podle jednotlivých zdrojů energie MWhMěsto

Počet obyvatel

Pevná paliva

Kapalná paliva

Plynová paliva

Obnovitelné zdroje energie

Elektřina

Celkem

Bohuslavice nad Vláří

407

3 107

0

287

0

611

4 004

Lipová

334

2 265

0

0

0

687

2 952

Petrůvka

326

2 515

0

0

28

754

3 297

Rudimov

249

1 725

0

0

0

557

2 282

Slavičín

6 916

29 460

63

67 856

3

18 700

116 083

Šanov

512

2 635

0

1 618

0

789

5 042

Brumov-Bylnice

5 905

24 901

0

17 699

50

19 028

61 677

Jestřabí

299

1 288

0

736

0

732

2 756

Návojná

710

3 320

0

813

0

1 518

5 651

Nedašov

1407

6 511

0

2 662

5

2 923

12 101

Nedašova Lhota

737

4 376

0

62

0

1 168

5 606

Rokytnice

589

4 498

0

187

0

742

5 428

Štítná nad Vláří-Popov

2 303

6 948

47

10 562

0

5 526

23 083

Celkem

20 694

93 548

110

102 483

86

53 733

249 961Doposud byly v regionu zrealizovány 3 větší projekty v oblasti využití biomasy. Ve všech případech se jedná o vysokokapacitní kotelny na spalování pilin a štěpky k výrobě tepla. Prvním projektem je kotelna soukromé společnosti Javorník-Plus, s.r.o., která dokáže spalovat také slámu. Kotelna má výkon 0,8 MW a byla uvedena do provozu v roce 2003. Druhým významným projektem je kotelna pro systém dálkového vytápění v části města Slavičín s tepelným výkonem 1,6 megawatt, která byla uvedena do provozu v roce 2003. V současnosti plánuje město Slavičín zvýšení podílu využití biomasy pro vytápění v převážné části systému dálkového vytápění města. Třetím projektem byla rekonstrukce staré kotelny systému dálkového vytápění města Brumov-Bylnice v roce 2009. Tato jednotka s kombinovaným instalovaným tepelným výkonem 3 MW představuje největší zařízení na biomasu v cílovém regionu. Město Brumov-Bylnice však nadále podporuje větší využívání biomasy.

 

Tab. 2: Důležité projekty na využití biomasy v cílovém regionu

Projekt

Druh biomasy

Město

Instalovaný tepelný výkon

Provozovatel

Rok uvedení do provozu

Kotelna na sídlišti Družba ve městě Brumov-Bylnice

piliny, kůra, odpadní dřevo

Brumov-Bylnice

3

Služby města Brumov-Bylnice

2009

Kotelna na spalování biomasy na sídlišti Malé pole ve městě Slavičín

piliny, kůra, dřevní štěpka

Slavičín

1,6

BTH Slavičín, s.r.o.

2003

Kotelna ve společnosti JAVORNÍK - CZ - PLUS, s.r.o.

piliny, dřevní štěpka, sláma

Štítná nad Vláří-Popov

0,8

JAVORNÍK - CZ - PLUS, s.r.o.

2003