Треви Франция

Намира се на юг от Гренобъл (530000 жители) на площ 650 км². Треви е съставен от 29 общности, които са прегрупирани в 3 комунални общности (CC Клели, CC Мен, CC Монести де Клермонт). От своя страна, те са групирани от регионалната конфедерация за използване на земите «Syndicat d’aménagement du Trièves» (SAT). Освен това, 12 от комуните в западната му част са разположени в регионалния Природен парк Vercors.

Географски Треви е ограничен от естествени граници:агломерацията Гренобъл на север е ограничена от скалите на Веркор, на запад от тези на Деволуи, на юго – изток от скалите на Драк, на изток от социални и икономически дейности:

 • Първата и най-развита дейност в региона е фермерството (29% от бизнесите), 20% от него е органично.
 • Експлоатацията на горите е втората най-разпространена дейност (развиването на дървесно-енергийния сектор и преработвателния сектор).
 • Два са основните туристически центрове: езерото Монтени и ски станцията Греси-ен-Веркор.

Регионът участва в европейския проект FEDER, които промотира екологичен туризъм и туризъм за хора със специални нужди. Има 540 вида бизнес и магазини, 981 работни места. Безработица: 7,9% в края на 2008 (национално ниво: 9,6%). Растеж на безработицата през последните 10 години: + 59%, или 363 работни места. Работещи: 4200 жителя. Стопански работници - 336,като 187 от тях са професионалисти. 13% от населението (1043 души) представляват «фермерски семейства».

От 2003, 23 млади фермерски семейства са се настанили в Треви, който се смята за привлекателен, устойчив регион с висококачествено производство. Годишното производство на мляко е около 13 милиона литра.

Горите

Общата площ на земите на Треви е около 26 833 ха.

Те се делят на обществени (14 560 ха) и частни (12 273 ха). Обществените гори се управляват от ONF (Национален горски офис), предоставят важен финансов ресурс за комуните и държавата. Частните гори са повече, но са по-малко ефективни. Те са силно разпръснатии и по-малко експлоатирани.

Горите на Треви се състоят най-вече от борове. Сивестерските борове са най-често срещания вид. На около 800 м надморска височина по южните склонове се осъществява естествена замяна на елховите дървета с борове.

В източната му част, елите заемат 4500 ха. Горската управа е допринесла за развитието на еловите гори, за плантацията на европейския черен бор и създаването на горска инфраструктура.

За съжаление, управителите се сблъскват с трудности като:

 • Разпокъсване на частните гори
 • Увеличаване горските собственици
 • Липса на пътна връзка за осигуряване грижата за горите
 • Евтина търговия
 • Липса на възстановяване на гората.

Въз основа на тези факти, през 2005 Треви реши да създаде карта на горите, за да развие структурата на дървесния сектор. Подета преди 5 години, една от най-важните дейности е създаването на енергийно-дървесен сектор, за да допълни създадения център за услуги за дървесен чипс и три комунални котли на дървесина с местно отопление.

Сред възобновяемите енергии, енергията добивана от дървесината представлява една много привлекателна перспектива за колективно и местно развитие. Затова, дървесния сектор и най-вече дървесно –енергийния сектор играе важна роля при:

 • Местното развитие (експлоатация на местните ресурси)
 • Местната икономика (откриване на нови работни места, поддържане на работата и горските дейности)
 • Околна среда (преустройство на пейзажа, контрол и стабилизиране на свлачищата, управление на плетовете).

Енергия

Консумацията на електрическа енергия в Треви се оценява на 9500*30,23 = 287 ГВтч/година.

 • 3 големи водни язовира, разположени на река Драк, работят от 60те години (височина> 20м). Освен това, на тази територия са създадени много частни и комунални хидравлични микро станции.
 • 5 комунални котли на дървесина в региона с мощност около 3.5 МВт топлинна енергия.

Освен това, SAT е ангажиран в програми за устойчиво развитие във връзка с ефективния контрол на енергията, например:

 • Дневен ред 21
 • Програма за подобрение био-конструкциите
 • Основни услуги при енергийното консултиране («енергийна информация »)
 • Проекти за станции на слънчева енергия.

Освен това, регионалните проекти за енергия от дървесина ще стават все по-важни и затова ние ще бъдем нетърпеливи да обменяме знания и да се учим от нашите партньори от Биорегиони, за да обогатим познанията си и да оптимизираме производството на биоенергии и разпространението им.

Развиване на други източници за възобновяема енергия от биомаса

С оглед на важното място на селското стопанство на територията е ясно, че този сектор трябва да се разработи в бъдещите енергийни и екологични проекти. Днес, нови идеи, които трябва да бъдат обмислени в Треви са малки инсталации с биогаз във ферми.

Работата с този тип проекти се обмисля от години, но до сега не е имала реализиране на намеренията. Затова Треви са изключително мотивирани да участват през следващите три години в проекта Биорегиони с този екип от партньори.