СРЕДНА ГОРА България

Българският биорегион покрива територията на планина Средна гора, с обща площ от 5990 км², дължина 285 км, и ширина 50 км. Населението на региона е 121 440.

Средна гора се намира в централната част на България между Стара планина и Тракийската низина. Най-високият връх е Богдан - 1604 м. Средна гора е разделена на три части от реките Тополница и Стряма: Западна (т.нар. Ихтиманска), където се намира община Ихтиман; Средна (т.нар. Същинска), където се намират общините Панагюрище, Стрелча и Карлово; и Източна (Сърнена), където се намира община Брезово.

Климатът е умереноконтинентален. Зимните температури са между -1 и +1 С; летните температури в ниската й част са около 20 С, и около 16 С в по-високите части. Снежната покривка се задържа за около 1-2 месеца. С гори от бук и дъб, много пещери и топли извори, регионът е бил населяван отпреди 5-то хилядолетие пр.Хр. Открити са множество тракийски и римски културни артефакти.. Пилотният регион в България – Средна гора, се състои от 6 общини със следните характеристики:

Общини

Жители

Общински центрове

Терито-рия (ха)

Горска територия (ха)

%

Селскостопанска територия

(ха)

%

Панагюрище

30 240

21 000

59 800

28 000

46.7 %

24 200

(40.4 %)

Стрелча

5 800

4 900

22 400

8 500

38 %

12 900

57 %

Хисар

15 200

8 900

54 900

25 000

37 %

33 000

40%

Брезово

8 000

1 900

46 500

21 000/

45 %

23 200

49 %

Карлово

62 200

29 000

1 09 000

51 200

47 %

45 700

44 %

Ихтиман

19 500

13 700

51 600

26 500

51%

19 500

38%

Общо

140 940

79 400

3 44 200

153 400

44%

158 500

46 %

 

Регионът е екологично чист, с добре развити аграрни и горски дейности. Не е богат на руди и минерали и е далеч от тръбопроводи за доставка на природен газ. Основните източници на енергия, които се използват са електрическа енергия, мазут/газьол за индустриалния и обществения сектор и въглища и дърва за отопление в жилищния сектор. Регионът е богат на отпадъци от биомаса, които не се използват ефективно. Само една от общините, Ихтиман, има инсталация за отопление на биомаса от чипс с мощност 3 MВ. Има само две PV инсталации (мощност около 2 МВ).

Общият годишен горски потенциал на биомасата за енергийни цели се оценява на 115 798 м3 , (92 638 т), с енергиен еквивалент от 230 ГВтч (78% от теоритичния потенциал).

Управлението на горите се извършва от пет горски администрации, които покриват шест общински територии със следните характеристики:

Местна администрация по управлението Лесничейства

Обща територия (ха)

Залесена територия (ха)

Дървесен запас

пл.м³х1000

Годишен прираст пл.м³/ха

Годищно потребление пл.м³

Стрелча и Панагюрище

41 600

36 100

4 040

2.70

40 000

Хисаря

20 800

7 500

1 117

2.87

17 700

Брезово

22 286

14 400

3 414

2.56

43 500

Карлово

25 614

20 790

2 957

3.04

40 500

Ихтиман

26 500

23 900

3 871

3.0

48 000

Общо

136 800

102 690

15 399

-

189 700

 

Държавата притежава 79% от територията на региона, а общините - 13%. Частната собственост е малък процент.

Теоритичен енергиен потенциал в региона

Залесена площ

Дървесина

Годишен прираст

Среден растеж на 1 ха

Енергиен потенциал 50%

Енергиен потенциал

Енергиен еквивалент (50% влажност)

ха

хил. пл.м3

пл.м3

пл.м3

пл.м3

тон

МВтч

102 690

11 528

290 666

2.85

146 333

117 000

292 500

 

Технически енергиен потенциал на биомасата (въз основа на сечта)

Местна администрация по управлението (Лесничейства)

 

Вършина

пл.м3

 

Клони

пл.м3

 

Дърва за огрев

пл.м3

 

Общо дървесина пл.м3

Стрелча и Панагюрище

800

3 299

21 076

25 175

Хисаря

239

2 188

6 298

8 725

Брезово

246

4 530

14 740

19 516

Карлово

450

6500

21 602

28 552

Ихтиман

530

7 800

25 500

33 830

Общо

2 265

24 317

89 216

115 798

 

Общата биомаса се оценява на 115 798 м3 , или 92 638 тона, с енергиен еквивалент от 230 ГВтч (78% от теоретичният потенциал).