Славичин и Брумов-Булнис Чешка република

Целевият регион се намира в юго-източната част на Жлинския регион (източно от Чешката република). Източната и южната граница на избрания регион съвпадат с тези на Чехо-словашката граница. Целевият регион се състои от два града (Брумов- Булнис и Славичин), техните области и единадесет села. Приблизително 21 000 жителя живеят на площ от 206.5 км2. Славичин (6 900 жители) и Брумов-Булнис (5 900 жители) са най-големите селища и естествени центрове на региона. Най-голяма част от населението живее в долините на малките реки Влара и Брумовка. Белите Карпати със своите върхове Яворник (782 м) и Пръклеси (835 м) заемат голяма част от региона. Област Славичин включва общините Славичин, Бохуславиче над Влари, Липова, Петрувка, Рудимов и Шанов. Област Брумов- Булнис включва общините Брумов-Булнис, Жестраби, Навойна, Недашов, Недашова Лота, Рокутнице и Щитна над Влари-Попов.

Половината регион около селищата е покрит с гори, което означава, че доставката на дървесина ще е на малки разстояния. Селскостопанските земи са съставени най-вече от тревни и овощни площи и са потенциален източник на отпадъчна биомаса. Дървопреработвателната индустрия представлява важен потенциален партньор в този проект. Местната икономика е сравнително пропорционално разделена между секторите и всеки от тях (аграрен, индустриален, строителен, транспортен, обществен сектор) заема повече от 24% от икономическите дейности.

От енергийна гледна точка, най-важните участници са домакинствата (най-вече с оглед на отоплението) с 56% от общата енергийна консумация, третичния сектор (отопление на обществени сгради) с 30% и индустрията с 9%. Според енергийната концепция за третичния сектор на Жлинския регион (2001), най-интензивно консумираната енергия се пада на природния газ (42%), ел. енергия (37%) и твърдите горива (21%). Твърдите горива са изкопаеми горива и дърво. За щастие, делът на биомасата се увеличава, но ефективен професионален пазар на биомасата все още не е установен. Няма голяма инсталация в целевия регион и най-често електрическа енергия се внася от други части на Чешката република. Ел. енергията се произвежда от малки възобновяеми източници (водни, фотоволтаични) или от когенерация с природен газ за доставки на местно отопление в Славичин.

Tаб. 1: Годишна консумация на целевия регион според енергийните му източници в МВтч

Община

Население

Твърди горива,

т.

Течни горива

тон

Газ

м³

ВЕИ

Ел. енергия,

кВтч

Общо????

Бохуславиче над Влари

407

3 107

0

287

0

611

4 004

Липова

334

2 265

0

0

0

687

2 952

Петрувка

326

2 515

0

0

28

754

3 297

Рудимов

249

1 725

0

0

0

557

2 282

Славичин

6 916

29 460

63

67 856

3

18 700

116 083

Шанов

512

2 635

0

1 618

0

789

5 042

Брумов-Булнис

5 905

24 901

0

17 699

50

19 028

61 677

Жестраби

299

1 288

0

736

0

732

2 756

Навойна

710

3 320

0

813

0

1 518

5 651

Недашов

1407

6 511

0

2 662

5

2 923

12 101

Недашова Лота

737

4 376

0

62

0

1 168

5 606

Рокутнице

589

4 498

0

187

0

742

5 428

Щитна над Влари-Попов

2 303

6 948

47

10 562

0

5 526

23 083

Общо

20 694

93 548

110

102 483

86

53 733

249 961

 

В региона има реализирани три важни проекта на биомаса. Всичките са с висок к.п.д. на котлите за производство на топлина от стърготини и дървесен чипс. Първият проект е котел в частната компания Javorník-Plus,s.r.o., който може да гори и със слама. Котелът има топлинна мощност 0.8 МВ и е инсталиран през 2003. Вторият проект е котел за областно отопление на една част от Славичин, който има топлинна мощност 1.6 МВ. Инсталиран е през 2003. Община Славичин планира да повиши потреблението на биомаса като основна част от централната система за отопление на града. Последният проект е реконструкция на стар котел за централно отопление в Брумов-Булнис през 2009. Тази единица ще бъде комбинирана с друг, от 3 МВ, и ще представляла най-голямата единица на биомаса в целевия регион. Но община Брумов-Булнис ще продължи да подкрепя и потреблението на биомаса.

Tаб. 2: Важни проекти с биомаса в целевия регион

Проект

Вид биомаса

Град

Инсталирана мощност

МВ

Оператор

Създадена

Котел в Брумов-Булнис в жилищната зона Дружба

Стърготини, дървесна кора, отпадъчна дървесина

Брумов-Булнис

3

Местна служба наБрумов-Булнис

2009

Котел на биомаса в Славичин -жилищна зона Мале Поле

Стърготини, дървесна кора, дървесен чипс

Славичин

1,6

BTH Славичин, s.r.o.

2003

Котел в JAVORNÍK - CZ - PLUS, s.r.o.

Стърготини, дървесен чипс, сллама

Щитна над Влари-Попов

0,8

JAVORNÍK - CZ - PLUS, s.r.o.

2003