Йонкьопинг Швеция

Разположено в централната южна част на Швеция, графство Йонкьопинг е разделено на 13 местни общини с население от 333 000 души. Около 30% от населението живее в селските райони,извън градските центрове. Общата му площ е 10 475 км, а гъстотата на населението е около 32 души/км, което е по-високо от национална средна стойност - 22/км. Главният град на графството е Йонкьопинг, деветият най-голям град в Швеция (население около 118 000).

1.2 Използване на земята

Около 76 % от земите са залесени (гори за производство на суровини и защитени гори), което е значително повече от националната средна стойност – около 56 %. Стопанската земя (пасища и обработваема земя) е около 15 %, отново повече от средните стойности за страната, които са над 8 %. От друга страна, блатата (защитени и незащитени – за добив на суровини) са около 6 %, което е по-малко от националната средна стойност - 11 %.

1.3 Икономическа рамка

Графство Йонкьопинг има уникално стратегическо положение. То е на почти еднакво разстояние от трите най-населени центъра в Швеция – Стокхолм, Гьотеборг и Малмю. Така при него транспортната инфраструктура се пресича и го прави динамично място за транспротиране на стоки, преминаване на хора и развитие на логистиката. Регионът има относително разнообразна структура на индустриалния сектор, с много малки и средни предприятия и е известен със своето предприемачество. То е един от най-индустриализираните региони с жива производствена индустрия, която е наела 1/3 от работната сила в региона. Това е почти два пъти повече от националната средна стойност. Дървообработването (включително и на биомаса), производство на мебели, осветително инженерство, металообработването, пластмасовата и каучуковата индустрии са ключови производствени/ обработвателни сектори в региона.

1.4 Настоящ енергиен микс

Общата енергийна доставка и потребление са почти над 12.2 ТВтч (2007) за цялото графство. Регионът има свое производство на електрическа енергия (доставено на мрежата), което е прекалено малко – понастоящем около 1 % от електрическата енергия, използвано в региона. То идва от различни възобновяеми източници, включително малки водни и ветрови инсталации, инсталации на биомаса и общински когенерации за топлина и мощности. Реалното производство на електрическа енергия е по-високо, защото индустриите в региона, особено целулозната, хартиената и дървопреработвателните индустрии произвеждат и оползотворяват електрическа енергия си като използват остатъчни продукти от собствената си продукция. Освен това, най-големият източник на енергия - 37%,са петролните продукти. Най-големият консуматор на тази енергия е транспортния сектор (32%), а остатъка се пада на индустрията, селското стопанство и за резервно/ стартово гориво за отоплителните системи. Използването на изкопаеми горива (въглища, мазут за отопление, лигнити, торф, природен газ) за отопление на големи пространства (търговски, индустриални и домашни) се заменя напълно от биомаса, както е отбелязано в примерите за проекти на биомаса. Понастоящем само 2 от 13те общини нямат системи за централизирано топлоснабдяване. В други общини биомасата е преобладаващо гориво за тези инсталации, с дял от 82% до 100%. Ексйо и Йонкьопинг използват и общински твърди отпадъци.

1.5 Примери за съществуващи проекти

Има много завършени или текущи проекти в региона,свързани с биомасата, логистиката й, подобряването й, преработването й, разпространението й. Например, има три големи инсталации на дървесни пелети, които работят в региона. Пример от по-големите проекти е разширяването на съществуващата местна отоплителна система (DH). Твърдата биомаса не само се произвежда, преработва и използва за отопление и/ или мощности в региона. Използват се и биогаз и торф. Биогаз се произвежда най-вече от инсталациите за преработка на отпадъчната вода и се използва за гориво. Йонкьопинг има преработвателна станция и наскоро инсталира още две захранващи единици в града, поради повишената нужда. Други проекти на биогаз в Савсьо и Гиславед смятат да използват суровините от селското стопанство. Политическо решение 1.6 – Парламентът е дал задача на Съвета за регионално развитие (СРР) да напише програма за регионално развитие. Програмата за развитие на графство Йонкьопинг набляга на човешкия фактор и важността на социалната среда за регионалното развитие. Административният борд на графството наскоро написа документ наречен “Климат – и енергийна стратегия с нови климатични цели за графство Йонкьопинг” въз основа на новите национални климатични и енергийни цели 2020. Тази чернова понастоящем е под обществено преразглеждане и съдържа амбициозни краткосрочни, средно-дълго продължителни и дългосрочни цели за графството относно бъдещето му като „износител“ на възобновяеми енергии и целта му за намаляване на карбоновата следа. Това ще бъде постигнато чрез повишаване на енергийната ефективност и замяната на изкопаемите горива във всички сектори на обществото с възобновяеми енергийни източници. Потреблението на биомасата от горите и селското стопанство може да бъде развивано наред с други възобновяеми източници - например слънчева и ветрова енергия.