Графство Уестмийт Ирландия

рафство Уестмийт се намира в централната част на Ирландия, в западната част на провинция Лейнстър. Познато е като „графството на езерата”. Има площ от 1 764 км² (710 кв.мили) и население от 79 403 (2006), с увеличение от 10%през 2002. Икономическата база на Уестмийт е селското стопанство. Но то запада, затова в графството доминира потреблението на земните като пасища за отглеждане на едър добитък и по-малко за млечно производство. Малки стопанства се занимават с обработване на земя и използват горските отпадъци. Туризмът в Уестмийт е съсредоточен около езерата и реките. Има лека индустрия – най-вече хранителна промишленост и производство на други продукти.

Енергийното потребление се основава най-вече на мазут - 64%, електрическа енергия - 16% и газ - 12 %, с малко потребление на торф и въглища. При тези обстоятелства, графството е зависимо на 90% от изкопаеми горива, а енергията от възобновяеми източници е по-малко от 1%. В графството няма значително производство на енергия, но има три съседни инсталации на торф. Подета е инициатива за развиване на горската мрежа за снабдяване на местните инсталации с биомаса за комбинирано горене.